Ogłoszenia rok 2023

15.12.2023 - Ogłoszenie o zmianie godzin pracy od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Z dniem 1 stycznia 2024 roku zmieniają się godziny pracy Spółdzielni.
Biuro Spółdzielni czynne będzie:

Poniedziałek 7.00 - 16.00
Wtorek7.00 - 15.00
Środa7.00 - 15.00
Czwartek7.00 - 15.00
Piątek7.00 - 14.00

Olsztyn, dnia 15.12.2023r.        ZARZĄD SM „KORMORAN” w Olsztynie

05.12.2023 - Ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu: Przetarg został rozstrzygnięty

20.10.2023 - Wywiad z Prezesem MPEC Olsztyn na temat kosztów ciepła.

Wywiad z Prezesem MPEC Olsztyn - więcej >

Źródło: JAROTY - Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, Nr 4 Październik 2023 Olsztyn.

04.10.2023 - Zmiana okresów rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów podgrzania wody.

Informujemy że Uchwałą Nr 12/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 16.06.2023 r. uchwalono zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kormoran” w Olsztynie dotyczące m.in. okresów rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów podgrzania wody. Obecnie rozliczenie tych kosztów dokonywane będzie w okresach półrocznych, tj. od 01.01 do 30.06 i od 01.07 do 31.12

Olsztyn, dnia 4.10.2023 r.        ZARZĄD SM „KORMORAN” w Olsztynie

04.10.2023 - Obowiązek aktualizacji liczby osób zamieszkujących w lokalu.

Przypominamy o obowiązku aktualizacji oświadczeń o liczbie osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny - w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu należy zaktualizować liczbę tych osób składając stosowne oświadczenie w biurze Spółdzielni pokój nr. 6. Informacja o liczbie osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny potrzebna jest m.in. do prawidłowego rozliczenia kosztów gazu zużywanego na cele bytowe.
Uwaga; informacja dotyczy budynków przy ulicach Hallera 6, 8; Kleeberga 7, 9, 11, 13; Kutrzeby 11, 13; Okulickiego 1, 3; Pileckiego 4, 6, 8, 10.

Olsztyn, dnia 4.10.2023 r.        ZARZĄD SM „KORMORAN” w Olsztynie

02.10.2023 - Rozpoczęcie sezonu grzewczego.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego,. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie, prosi o ustawienie zaworów centralnego ogrzewania w pozycji „pełne otwarcie”. Zapobiegnie to zapowietrzeniu się grzejników centralnego ogrzewania w Państwa mieszkaniach. Jednocześnie prosimy o bezzwłoczne zakończenie wszelkich prac prowadzonych na instalacji centralnego ogrzewania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2023r (niedziela).

Olsztyn, dnia 2.10.2023 r.        Administracja SM „KORMORAN” w Olsztynie

29.09.2023 - Informacja o podwyżce czynszu

Szanowni Państwo!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kormoran” w Olsztynie informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 20 września 2023 roku uchwaliła Uchwałami Nr 24/2023 i 25/2023 plan gospodarczy na 2024 rok zawierający planowane, zależne od Spółdzielni koszty utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni oraz wysokość opłat na pokrycie tych kosztów tj.: eksploatacji, funduszu remontowego, utrzymania czystości przez pracowników Spółdzielni, utrzymania garażu wielostanowiskowego.

Nowy wymiar opłat zależnych od Spółdzielni będzie obowiązywały od dnia 1 stycznia 2024 roku. W skali całej Spółdzielni udział kosztów zależnych od Spółdzielni (opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy, utrzymanie zieleni osiedlowej) to około 33% ponoszonych kosztów. Pozostałe 67% to koszty niezależne od Spółdzielni, gdzie jesteśmy tylko „pośrednikiem” w uiszczaniu opłat za wodę i odprowadzenie ścieków, energię cieplną, energię elektryczną, gaz na potrzeby ciepła i do celów bytowych, odpady komunalne, podatek od nieruchomości (w przypadku lokali spółdzielczych), przeglądy instalacji, konserwacja domofonów, itd.

W dużej części wpływ na podwyżki opłaty eksploatacyjnej mają między innymi:
– znaczące podwyżki cen energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, paliw itd., które mają bezpośredni i pośredni wpływ na wysokość opłat,
– podwyżki płacy minimalnej (o 17,8% od 1 stycznia 2024 r.) i związany z tym wzrost kosztów osobowych pracy,
– rosnąca od przeszło dwóch lat inflacja, koszty paliw i transportu, coraz większe koszty robót budowlanych, nie wspominając o cenach materiałów budowlanych (niektóre z nich wzrosły w ostatnich dwóch latach o kilkadziesiąt, a nawet 100 i więcej procent),
– wzrost opłat i podatków lokalnych, szczególnie w odniesieniu do lokali użytkowych (podatek od nieruchomości wzrósł od stycznia 2023 r. o ok. 12%).

To wszystko ma niestety bezpośrednie przełożenie na wzrost opłat za lokale w naszych zasobach. Przy kalkulacji opłat musimy brać pod uwagę planowane koszty oraz wynik finansowy danej nieruchomości z poprzedniego okresu. Dlatego też wymiar opłat jest indywidualnie kalkulowany dla każdej nieruchomości i typu lokalu (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże).

Zawsze bardzo dokładnie i na bieżąco analizujemy stan funduszu remontowego, aby zabezpieczał on potrzeby remontowe naszych zasobów, które są coraz starsze. Dlatego też w 2024 roku nie planujemy wzrostu wysokości odpisów na fundusz remontowy. Podwyżki odpisu na fundusz będą dokonywane indywidualnie w poszczególnych nieruchomościach, w przypadku znacznych potrzeb remontowych i niewystarczającego stanu funduszu remontowego.

Niestety w obecnej sytuacji gospodarczej wzrost opłat wynikający w głównej mierze z czynników zewnętrznych jest nieunikniony.

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja ustabilizuje się niebawem i nie będziemy świadkami dalszego znacznego wzrostu cen i co za tym idzie kosztów użytkowania naszych lokali

Olsztyn, dnia 27.09.2023 r.        ZARZĄD SM „KORMORAN” w Olsztynie

11.09.2023 - Informacja o przetargu na mieszkanie w Dywitach

Przetarg się nie odbył z powodu braku chętnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie, ul. Okulickiego 5 informuje, że dnia
28.09.2023 roku o godzinie 12.00 odbędzie się: ustny przetarg nieograniczony w formie
licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu miesz-
kalnego składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki z WC o łącznej pow. użytk. 38,32 m2 położonego w Dywitach przy ul. Warmińskiej 8 m. 28 (II piętro);
do lokalu przynależne jest pomieszczenie (piwnica) o pow. użytk. 3,89 m2.

23.08.2023 - Informacja o rozliczaniu ciepła

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW:


ZMIANY W ROZLICZENIU KOSZTÓW WODY UŻYTKOWEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kormoran" w Olsztynie informuje, że zgodnie z parag. 10 pkt 2 Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła, dostarczonego na cele ogrzewania lokali i podgrzania wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 1 lutego 2023 r. (Uchwała Nr 6/23), zmienia się sposób rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej. W rozliczeniu wody za II kw. 2023r. wprowadzono opłatę stałą podgrzania wody liczoną od powierzchni lokalu.

Całkowite koszty podgrzania wody użytkowej dzielone są na:

a) koszty stałe zakupu ciepła na cele podgrzewania wody wynikające z faktur, dzielone
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej,

b) koszty zmienne zależne od wskazań wodomierzy

Opłata stała podgrzania wody użytkowej zależna jest od zamówionej mocy cieplnej.

Koszty stałe zakupu - moc zamówiona cieplna jest to opłata za "gotowość" dostarczenia takiej ilości
energii cieplnej, która pozwoli na utrzymanie normatywnej temperatury ciepłej wody i możliwość
z jej skorzystania w każdym czasie. Opłatę za moc zamówioną każdy odbiorca ponosi bez względu
na zużycie wody.

Według poprzedniego regulaminu całkowite koszty podgrzania wody użytkowej były dzielone
proporcjonalnie do wskazań wodomierzy w Państwa lokalach.

Zmiany w sposobie rozliczenia kosztów ciepła zużytego na podgrzanie wody użytkowej wymusiła
nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zarząd SM "Kormoran" w Olsztynie


Ogłoszenia rok 2022

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie posiada na sprzedaż stanowiska garażowe w garażu wielostanowiskowym Nr A w budynku przy ul. Macieja Rataja 62 w Olsztynie
TEKST OGŁOSZENIA

PODWYŻKA CIEPŁA od 1 SIERPNIA 2022 r.

Informuje się, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
od dnia 1 sierpnia 2022 r. ponownie podnosi ceny ciepła. Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła przez MPEC skutkuje


wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 20,42%

W związku z powyższym w otrzymacie Państwo informację o podwyższeniu od dnia
1 sierpnia 2022 roku wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie oraz zaliczek na podgrzanie wody. Zaliczki
zostaną zmienione proporcjonalnie do wzrostu cen wprowadzonych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie. Podwyżki
opłat będą miały znaczący wpływ na wynik rozliczenia energii cieplnej w Państwa mieszkaniach za 2022 r.


Przypominamy, że Zarząd Spółdzielni nie jest stroną w ustalaniu cen za ciepło i nie ma wpływu na ich wysokość.

Informacje o taryfach są dostępne na stronie internetowej
MPEC Olsztyn
.

Opłata za energię cieplną, zgodnie z art. 4 ust. 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest opłatą niezależną od Spółdzielni.


Olsztyn, dnia 26.07.2022 r.        ZARZĄD SM „KORMORAN” w Olsztynie

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Strona rządowa

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(pełny tekst)