XXXV - Lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „KOROMORAN”
w Olsztynie 1987 r. - 2022 r.

Już od 35 lat Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie służy swoim członkom i lokatorom

Szanowni Państwo


     Spółdzielnia Mieszkaniowa „KORMORAN” to pierwsza organizacja spółdzielczości mieszkaniowej założona z myślą o potrzebach mieszkaniowych pracowników i ich rodzin, zatrudnianych w intensywnie rozwijającym się przemyśle w Olsztynie, przede wszystkim w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych „STOMIL”.

Z tych też względów nazwa naszej Spółdzielni „KORMORAN” wywodzi się od logo OZOS „STOMIL”.

Zebranie Założycielskie Spółdzielni odbyło się 12 grudnia 1986 roku, z udziałem przedstawicieli największych przedsiębiorstw jako Członków Prawnych, to jest:

    Olsztyńskiego Zakładu Opon Samochodowych „STOMIL”

    Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego

    Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

    Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych

    Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych

    Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych

    ELEKTROMONTAŻ - Gdańsk

    „BUDOPROJEKT STOMIL" - Warszawa

    Olsztyńskiego Klubu Sportowego „STOMIL”

    Gdańskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL

    „MOSTOSTAL” - Płock

    Biura Projektowego Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT” - Olsztyn.


     Na Zebraniu Założycielskim dokonano wyboru Rady Nadzorczej (na I-szą 4-letnią kadencję), której Przewodniczącym został Pan Sławomir Wrzosek, a w dniu 07 stycznia 1987 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu Spółdzielni, w tym: Prezesa Spółdzielni w osobie Pana Stefana Bertranda.

     W dniu 24 marca 1987 roku Sąd Rejonowy wpisał do rejestru Spółdzielnię Mieszkaniową „KORMORAN” w Olsztynie.     Przyjęty w marcu 1987 roku wieloletni program działalności Spółdzielni przewidywał kompleksową, rozpoczętą od zera, zabudowę południowo zachodniej części Jarot sektora C-6 na powierzchni brutto 18 ha.

     Realizacja przyjętego programu opierała się o zawarte porozumienie o współpracy i wzajemnych świadczeniach pomiędzy OZOS „STOMIL”, a SM „KORMORAN” w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych pracownikom rozwijającej się fabryki oraz firm współpracujących przy rozbudowie OZOS-u.

     W lipcu 1987 roku nastąpiło przekazanie placu budowy dla Generalnego Wykonawcy Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

     Pierwsze cztery budynki wielorodzinne, w których zamieszkało 100 rodzin, zostały przekazane do eksploatacji już na koniec 1989 roku.

     Efektem 35 letniej działalności Spółdzielni jest wykonanie szeregu zadań inwestycyjnych, polegających na wybudowaniu kompleksowo z pełnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem:

- 9 miejskich ulic:   gen. Franciszka Kleeberga, Józefa Hallera, Witolda Pileckiego, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa, Leopolda Okulickiego, Karola Sosnkowskiego, mjr Henryka Sucharskiego oraz gen. Stefana Grota Roweckiego;

Budynek przy ul. Okulickiego nr 1 i 3

- 63 budynki wielorodzinne z 1752 mieszkaniami oraz 120 domów jednorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej 117,6 tys. m2, w których mieszka 6.000 osób; 32 lokale użytkowe; 287 garaży oraz 852 miejsca postojowe, z pełnym uzbrojeniem całego terenu;

- urządzono 20 przyobiektowych placów zabaw dla dzieci i młodzieży oraz zagospodarowano tereny zieleni i małej architektury;

- w trosce o zdrowie i wypoczynek dzieci i młodzieży, przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Urzędem Miasta Olsztyna, wybudowaliśmy na powierzchni 17.000 m2 największy w Olsztynie ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny z boiskami do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, ścieżkami rowerowymi, placem zabaw i ćwiczeń sportowych dla każdej grupy wiekowej, który służy już od 26 lat nie tylko mieszkańcom Spółdzielni, ale również innym osobom zamieszkałym na całym Osiedlu Generałów.
Od sierpnia 2021 roku tereny sportowo-rekreacyjne są administrowane i zarządzane przez Gminę Olsztyn.

     Zgodnie z ówczesnymi ustaleniami pomiędzy OZOS „STOMIL”, Wojewodą Olsztyńskim
i Wojewódzkim Związkiem Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie realizacja budownictwa w ramach Spółdzielni przyczyniła się do złagodzenia istniejącego braku mieszkań,
a tym samym przyspieszyła przekazywanie mieszkań bez obciążania bilansu mocy przerobowej Kombinatu Budowlanego, jako głównego wykonawcy „mieszkaniówki” na terenie Olsztyna.

     Pionierska działalność inwestycyjna Spółdzielni przyczyniła się i jednocześnie zapoczątkowała kierunek rozwoju budownictwa w południowo-zachodniej części Jarot.

Budynek przy ul. Roweckiego 8

     Od samego początku realizacji budownictwa mieszkaniowego miarą działalności Spółdzielni były efekty rzeczowe osiągnięte przy współpracy z najlepszymi projektantami i wykonawcami robót, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia za realizację poszczególnych budynków wielorodzinnych na naszym osiedlu przyznane przez Wojewodę oraz Olsztyńską Izbę Budowlaną p.n.  „ Budowa Roku” kolejno w latach: 1989, 1990, 1992, 1995,1997, 1999, 2000, 2001.

     O wysokiej jakości projektowania i wybudowania lokali świadczą także osiągnięte wyniki eksploatacyjne, przekładające się na niskie koszty ich użytkowania.

     Należy bez wątpienia podkreślić, że dzięki tak dynamicznie prowadzonej realizacji budownictwa wielorodzinnego, Spółdzielnia zapewniła godne warunki zamieszkania dla pracowników z całego regionu znajdujących pracę w rozwijających się przedsiębiorstwach.

     W celu poprawy stanu technicznego i estetycznego budynków mieszkalnych zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, Spółdzielnia objęła programem termomodernizacyjnym 30 budynków, których realizację rozpoczęto w 2009 roku, z udziałem środków finansowych budżetu Państwa i Unii Europejskiej.
Spółdzielnia z powodzeniem realizuje nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w Gminie Dywity na powierzchni ponad 2 ha, na której docelowo powstanie 6 budynków wielorodzinnych o łącznej liczbie 176 mieszkań. Pierwsze budynki przy ul. Warmińskiej 8 i ul. Warmińskiej 18 zasiedlono w 2017 roku, kolejne dwa przy ul. Warmińskiej 14 i 16 w 2021 roku. To najnowsze przedsięwzięcie inwestycyjne Spółdzielni przyciąga zainteresowanie lokalizacją osiedla mieszkaniowego w pobliżu jeziora oraz wyjątkowym sposobem finansowania i nabycia mieszkań.

     Oprócz działalności w zakresie realizacji budownictwa wielorodzinnego oraz eksploatacji własnych zasobów i utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, Spółdzielnia nasza prowadzi także działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi Jej mienia.

     Celem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie, obok potrzeb mieszkaniowych, również innych potrzeb swoich członków
i ich rodzin, a w tym: gospodarczych, kulturalnych i społecznych, wynikających z zamieszkiwania na spółdzielczym osiedlu.

 

Dywity, ul. Warmińska nr 14 i 16

     Cele te Spółdzielnia w pełni realizowała i realizuje nadal.

     Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno-oświatowo-kulturalną dla swoich mieszkańców.

     Dzięki ścisłej współpracy od czerwca 1998 roku - z Komendą Hufca Warmińskiego im. Ryszarda Knosały Związku Harcerstwa Polskiego w Olsztynie oraz instruktorami Szczepu Harcerstwa, stworzono mieszkańcom Spółdzielni, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, warunki atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu, zwiększając w ten sposób integrację społeczności lokalnej.

     W ramach prowadzonej działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej cyklicznie organizowane są, przy udziale i wielkim zaangażowaniu harcerzy:

- Nieobozowa Akcja Zimowa w okresie ferii zimowych;
- Festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka;
- Happening Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi;
- "Święty Mikołaj" na osiedlu;
jak również organizowane są inne imprezy okolicznościowe.

 

 

Budynek przy ul.Rataja 62

     Uchwałą Rady Miasta Olsztyn od 2006 roku jest ona 23 osiedlem w stolicy Województwa, p.n.:  „OSIEDLE GENERAŁÓW”.


Ze spółdzielczym pozdrowieniem

Prezes Spółdzielni

mgr inż. Andrzej Sztomberski