INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „KORMORAN” w Olsztynie, ul. Okulickiego 5, 10-693 Olsztyn. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@smkormoran.olsztyn.pl, telefonicznie: 89 541 19 44, lub pisemnie na adres siedziby Administratora 
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: email iodo@smkormoran.olsztyn.pl, telefonicznie: 89 541 19 44, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Statutu Spółdzielni oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności spółdzielni mieszkaniowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółdzielnią,
- podmioty uprawnione do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 3 (w tym dochodzenia lub obrony roszczeń), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO). 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kormoran” w Olsztynie

POWRÓT DO STRONY STARTOWEJ

Strona zoptymalizowana do rozdzielczoci 1280-1024